Teorie investic

Základní
pravidla investování

Pro oblast investic platí celá řada pravidel, která pokud se dodržují, tak značně omezují rizikovost takovéto investice. V podstatě platí stejná pravidla i pro všechny ostatní druhy finančních produktů, protože v jejich pozadí jsou vždy investice do níže uvedených aktiv.

V oblasti investic je třeba vždy zkoumat výnos, riziko a likviditu dané investice. Tzv. investiční trojúhelník je základním pravidlem, které nás zajímá v případě realizace každé investice. Pokud v každém rohu trojúhelníka je jedna z těchto vlastnosti a uvnitř něj je naše možná investice, potom při pohybu tohoto bodu musíme v případě preference některé z vlastností u jiné (resp. jiných) slevit ze svých požadavků. Investice, která tak nabízí vysoký výnos, nízké riziko a vysokou likviditu je nesmyslem, který není prakticky možný. Pokud tedy chceme vysoký výnos, musíme zpravidla očekávat větší rizikovost takovéto investice a také její nižší likviditu. Dostupnost však nemusí jít ruku v ruce s ostatními dvěma vlastnostmi. Pokud si vezmeme například investici do akcií, která přináší vysoký výnos a s tím spojené riziko, tak v případě například podílových fondů, které investují do akcií, mohu tyto cenné papíry prodat v podstatě ihned.

Pro oblast investování platí základní pravidlo, které doporučuje investovat pravidelně. V rámci pravidelného investování tak není vhodné časovat trhy, kdy se musí odhadnout správná doba nákupu či prodeje. V případě pravidelných investic se totiž vždy nakupuje ve správnou dobu, neboť v době růstu hodnota naší investice roste, v době poklesů pak nakupujeme větší množství podkladových aktiv, které pak v dlouhodobém horizontu prodáváme za vyšší cenu.

Pokud jsou k dispozici finanční prostředky na jednorázové investice, samozřejmě je vhodné je také zainvestovat, pro tuto oblast však platí odlišná pravidla. Nelze využít pravidelného nákupu za nižší ceny a jejich růstu v dlouhodobém časovém horizontu. Zpravidla se zde využívá opatrnější investice či širšího rozložení investice. Nemyslete si, že investice jsou pro investory s velkým kapitálem. Mnohem zajímavější jsou totiž investice malých částek po dlouhou dobu, snižujete tak riziko investice. Pravidelně lze investovat zpravidla již od 500 Kč měsíčně a jednorázově od 10.000 Kč. Důležitá je také diverzifikace, to znamená neinvestovat do jednoho odvětví, oblasti, velikosti firmy, ale investice je třeba rozložit. To platí i pro rozložení investic mezi jednotlivé typy podkladových aktiv. Investovat se nesmí na základě minulých výnosů, ale na základě obecných vlastností jednotlivých investičních produktů.

Důležité je před investicí zjistit profil investora a dle toho nastavit optimální finanční strategii. Zkoumá se přístup k riziku, zda je investice pravidelná či jednorázová, časový horizont, zkušenosti s investicemi, možnosti výběrů, vzdělání v oblasti financí, příjmy investora, zamýšlená výše investice a její vztah k majetku a mnohé další. Investiční strategie je vlastně nejdůležitějším úkolem v oblasti investice. Zde totiž neplatí zákonem stanovené zisky či jiné přínosy jako např. u penzijního spoření/připojištění či stavebního spoření, neboť se jedná o přímý nákup investic a jejich vývoj v čase. Správné nastavení investiční strategie totiž ovlivňuje jak celkovou výnosnost a efektivnost investice, tak chování samotného investora.

Teorie investic

Podkladová aktiva

Peněžní trh

Nástroje peněžního trhu představují investice převážně do dluhopisů (zpravidla státních či nadnárodních institucí) a nástrojů finančního trhu (mezibankovní operace). Kolísavost cen je tak velice nízká a likvidita vysoká. Nízká rizikovost je tak samozřejmě spojena se spíše nižší výnosností, která se pohybuje v dlouhodobém časovém horizontu na úrovni inflace. Cílem takovéto investice je tak čelit inflaci a jsou určeny pro konzervativního investora s krátkodobým investičním horizontem do jednoho roku.

Dluhopisy

Dluhopisy poskytují vyšší výnos i vyšší míru rizik. Mohou obsahovat nejrůznější druhy dluhopisů, a to od státních, přes firemní s vysokou bonitou až po dluhopisy malých neznámých firem. Takováto investice je vhodná pro střední investiční horizont (minimálně 3-5 let).

Akcie

Akcie jsou jedny z nejrizikovějších, ale v dlouhodobém horizontu také jedny z nejvýnosnějších aktiv, které jsou prověřeny desetiletími. Jedná se tak zpravidla o investice do akcií firem kotovaných na světových burzách. Kolísavost cen může být v řádech desítek i stovek procent. S prodlužující se dobou pak kolísavost klesá a v minulosti nenajdeme ani jedno desetiletí (klouzavě), které by skončilo záporným výnosem. Návratnost finančních prostředků je tak vysoce pravděpodobná, nikoliv však jistá. Takováto investice je vhodná pro dynamického investora s investičním horizontem minimálně 10 let, který je ochoten podstoupit vyšší riziko krátkodobého (někdy i střednědobého) kolísání výměnou za vysokou průměrnou dlouhodobou výnosnost.

Investice do drahých kovů

Investice do zlata je zvláštním typem investice, se kterou je také spojena celá řada mýtů a polopravd. Pokud se budeme bavit o fyzickém nákupu zlata, jedná se o monetární kov a uchovatele hodnoty majetku a takto by měla být tato investice prezentována, ne jako investice s určitým výnosem. Krátkodobě lze samozřejmě dosáhnout i faktických výnosů, ale je to čistá spekulace na jejich cenu.
Investice do stříbra jsou typem růstové investice z důvodů vývoje ceny komodity využitelné v průmyslu. Důležité však je to, že pokud tyto drahé kovy nedržíme fyzicky ve vlastní úschově či v úschově společnosti, přes kterou kovy nakupujeme, nakupujeme virtuální komodity přes různé fondy či deriváty, jde tak v podstatě o investici do cenného papíru. Lze sem také zařadit kovy jako platina či palladium.
Do této kategorie pak také můžeme zařadit i zlaté či stříbrné mince či sady mincí, zde ale cenu představuje jednak hodnota drahého kovu a pak také umělecká hodnota. Obdobnou komoditou jsou pak také diamanty. Zde však vstupují do výnosu další parametry, které ovlivňují jeho cenu, jako je hmotnost, tvar, barva a další. Jedná se o dlouhodobé investice v řádech několika let.

Investice do strategických kovů

Investice do strategických kovů jsou novým typem investice. Používají se v průmyslu pro různé výrobní technologie – konstrukce a strojírenství, elekronika, solární a energetické technologie apod. Jsou to kovy vzácné, naléhavě potřebné a jejich dostupnost stále klesá. Jedná se např. o Indium, Galium, Hafnium, Telur a další kovy. Důležité je to, že se nakupují vždy v balíku různých typů kovů dle typu odvětví z důvodu rozdílného zhodnocování jednotlivých kovů samostatně, aby se dosáhlo stabilního růstového potenciálu investice.
Důležité je také to, že strategické kovy se neobchodují na žádné burze a jejich cena je tak tvořena jen skutečnou nabídkou a poptávkou. Jedná se o dlouhodobou investici v řádech několika let.

Operace s měnami

Nákup a prodej měn, tzn. forex je spekulace na vývoj kurzu určité měny k měně jiné – např. EUR/USD. Spekuluje se jak na pokles, tak růst měnového páru a podle toho se volí strategie. Jedná se zpravidla o velice krátkodobou investici, zpravidla v rámci minut nebo hodin. Jiné typy forexových operací pak mohou být na úrovni centrálních bank, kde se jedná o podobný proces, ale v delším časovém horizontu. Výnosnost těchto investic může být v desítkách i stovkách procent ročně, záleží na šikovnosti investora.

Reality

Investice do nemovitostí je možné realizovat dvěma způsoby, jednak vlastním nákupem určité nemovitosti, kde si investor sám volí nemovitost a její podmínky dalšího pronájmu, kterým realizuje příjem z pronájmu. Má potencionálně vyšší výnos než u další varianty, ale také mnohem více starostí se správou nemovitosti a jejím pronájmem. Druhou variantou, která je tzv. bez starostí, je realitní fond, kdy investor svěří své peníze správcovské společnosti, která pak nemovitosti nakupuje a spravuje a s investorem se o výnos podělí. Výnosnost investice do nemovitostí v obou případech je v jednotkách procent, jedná se tak hlavně o dlouhodobého uchovatele hodnoty vytvořeného kapitálu nákupem hmotného aktiva, které nese další potenciální výnos.

Jiná aktiva

Do této kategorie pak můžeme vlastně zařadit všechny ostatní typy investic, jako jsou startup projekty, investice vkladu do společností jako „tichý společník“, investice do nových technologických projektů, zelených energií apod. Jedná se o celou řadu zajímavých investic zpravidla do věcných a majetkových aktiv, u kterých však investor zpravidla musí počítat s vyšším rizikem, proto by sem neměla jít většina investičního kapitálu, ale může to být dynamická část portfolia v rozsahu do 10-20 % portfolia, která zvýší jeho celkovou výkonnost. Mělo by se asi jednat zpravidla o střednědobé až dlouhodobé uložení peněz s potenciálem výnosu v desítkách procent ročně.

Teorie investic

Správná investice
a úspěšný investor

Aby investor byl v investování úspěšný, tak by měl dodržovat těchto deset doporučení:

  • zajímá se o investice a vzdělává se
  • stanovuje se cíle a k tomu odpovídající investiční horizont
  • kombinuje krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé investice
  • volí různé produkty a také obchodní partnery
  • kombinuje pravidelné i jednorázové investice
  • investuje nejen do finančních, ale i do věcných a majetkových aktiv
  • nerozhoduje se podle minulých výnosů, ale podle podstaty samotné investice
  • využívá efektu sněhové koule a dlouhodobosti
  • nedělá zbrklá rozhodnutí a nepodléhá emocím
  • spolupracuje nejen s finančním poradcem, ale hledá sám aktivně další řešení

Pokud Vás zajímají naši hlavní obchodní partneři a produkty a také konkrétní návrhy řešení pro investice jednorázových i pravidelných investic do různých typů finančních, majetkových a věcných aktiv, tak čtěte dále.